Semalt bilen web sahypaňyzyň esasy we sahypa tejribe signallaryny gowulandyrmak

Mazmuny

 1. Giriş
 2. Esasy web ähmiýetleri näme?
 3. Sahypa tejribe signallary näme?
 4. Sahypaňyzyň esasy wajyp we sahypa tejribe signallaryny nädip gowulandyrmaly
  1. HTTP keş
  2. Brauzer şöhlelenmesini azaltmak
  3. HTML resminamalarynyň faýl ölçegini azaltmak
  4. Suratlary gysmak
 5. Netije

Giriş

Web sahypasynyň tomaşaçy/okyjynyň nukdaýnazaryndan ýerine ýetiriş sahypasynyň ýük wagty hökmünde ölçelýär. Bu, tomaşaçynyň täze sahypa soraýan pursaty bilen sahypanyň tomaşaçy üçin doly elýeterli pursatynyň arasyndaky wagt. Çalt ýükleýän web sahypalary yzygiderli görkezilýär. Diýmek, brauzer ýüklenende mazmuny web sahypasynda kem-kemden görkezýärler.

Mazmunyny görkezýän web sahypasy, sahypa ýüklenýän tomaşaçylara wizual seslenme berýär we elýeterli bolanda ulanyja haýyş eden maglumatlaryny berýär.

Web sahypalary üçin progressiw görkezişleri optimizirlemek üçin şahsyýetiň ulanyp biljek birnäçe strategiýasy bar.
 • Çalt sahypa, ekrandan daşary mazmuny görkezmezden ozal (tomaşaçy üçin elýeterli däl mazmun) görkezilmezden ozal görünýän mazmuny görkezmeli.
 • Çalt sahypa agyr däl çeşmeleri ýüklemeli we görkezmeli. Suratlar we wideolar ýaly agyr çeşmeleri ýüklemezden we görkezmezden ozal tekst ýaly çeşmeler.
Şol bir wagtyň özünde, web sahypalarynyň işleýşini peseldip, web sahypalarynyň yzygiderli we çalt görkezilmeginiň öňüni almak üçin käbir usullar belli. Uly tablisalaryň ulanylmagy, hatda ýerleşiş üçin hem käbir brauzerlerde çalt görkezilmegini öçürýär. Resminamanyň giçliginde stil sahypalaryny ulanmak, hatda şol sahypa sahypalary başlangyç sahypa ýüklemek üçin zerur bolmasa-da, yzygiderli görkezilmeginiň öňüni alyp biler.

Web sahypasy açylanda hemmeler wagt ýitirmegi ýigrenýärler. Iň köp ulanylýan gözleg motory bolan Google, web sahypasynyň ýükleniş tizligini web sahypasynyň derejesini kesgitlemek üçin faktor hökmünde ulanyp, programmistleriň çalt girmek üçin web sahypalaryny optimizirlemegine çynlakaý çemeleşmegi zerurdyr.

Esasy faktorlar we web sahypasynyň tejribe signalynyň işleýşine birnäçe faktor täsir edýär. Bu faktorlaryň käbiri haýyşyň we jogap maglumatlarynyň göwrümini, maglumat bazasynyň talaplarynyň tizligini, serweriň nobata durup biljek haýyşlarynyň sanyny we belli bir wagtda nädip hyzmat edip biljekdigini we islendik tomaşaçy/ulanyjy skript kitaphanasynyň netijeliligini öz içine alýar. şahsy ulanýan bolmagy mümkin.

.Azgy, web sahypasynyň esasy wajyp we sahypa tejribe signallaryny nädip gowulandyrmalydygyna seredýär.

2. Esasy web ähmiýetleri näme?

Web sahypasynyň esasy witallary, web sahypasynyň umumy ulanyjy tejribesinde Google-yň göz öňünde tutýan aýratyn faktorlarynyň toplumydyr.

Bu faktorlar üç sahypalyk täsir ediş ölçeglerinden durýar; olar:

 1. Iň uly mazmunly sahypa (LIP): Hakyky ulanyjynyň nukdaýnazaryndan sahypa ýüklemek üçin näçe wagt gerekdigi kesgitlenýär. Bir baglanyşyga basmakdan başlap, enjamyň ekranyndaky mazmunyň köpüsini görmek üçin wagt (kompýuter ýa-da ykjam).
 2. Ilkinji giriş gijikdirilmegi (FID): Ulanyjylaryň web sahypasy bilen aragatnaşyk saklamagy üçin wagt gerek. Aşakda käbir özara täsirleriň mysallary getirilýär:
  • Topokarky ýa-da esasy menýudan saýlamak
  • Sahypanyň nawigasiýa menýusynda bir baglanyşyga basmak
  • Ulanyjy/tomaşaçy e-poçta salgysyny düşündiriş gutusyna girizmek
 3. Toplaýyş düzüliş çalşygy (CLS): Sahypanyň ýüklenişi ýaly durnukly. Başgaça aýdylanda, bu görüş durnuklylygydyr. Şeýle hem, web sahypasyndaky elementler sahypanyň ýüklenmegi bilen aýlanýan bolsa, şol web sahypasynda erbet hasap edilip bilinjek ýokary CLS bar diýmekdir.

3. Sahypa tejribe signallary näme?

Sahypa tejribe signallary ulanyjylaryň hakyky mazmun bahasyndan has ýokary web sahypasy bilen täsirleşmek tejribesini nähili görýändigini we baha berýändigini ölçýär. Oňa “Core Web Vital”, öndürijiligi, wakalary we web sahypasynyň wizual durnuklylygyny ýüklemek üçin ideal ulanyjy tejribesini ölçän ölçeg ulgamy girýär.

Şeýle hem, ykjam amatly web gurşawy, ygtybarly göz aýlamak, çylşyrymly interstisiýa görkezmeleri we HTTPS ýaly birnäçe gözleg signallaryny öz içine alýar.

4. Sahypaňyzyň esasy wajyp we sahypa tejribe signallaryny nädip gowulandyrmaly

Web sahypasynyň tejribesi birnäçe faktorlara bagly, meselem:
 1. Belli bir web sahypasyndaky mazmun
 2. Brauzer
 3. Tomaşaçynyň/ulanyjynyň geografiki ýerleşişi
 4. Web sahypasynyň geçirijilik giňligi we ş.m.

Web sahypasynyň mazmunyny has ýeňilleşdirmek we daşky görnüşini, işleýşini we şablonyny üýtgetmän az baýt almak mümkin we möhümdir. Bu strategiýany ulanmak, ulanyja/tomaşaça çalt sahypa ýüküni başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.

Ine, web sahypasynyň esasy witallaryny we sahypa tejribe signallaryny gowulandyrmagyň beýleki ýollary. Mundan başga-da, web ösüşi we SEO agentligini hakyna tutmak Semalt aşakda görkezilen faktorlary gowulaşdyrmaga kömek edip biler.

 1. HTTP CACHING: Webmaster üçin dogry HTTP keş keş sözbaşylaryny bellemek maslahat berilýär. Iki esse artykmaçlyk bolar, sebäbi haçan-da bir sahypa täzeden seredilende (tomaşaçy/ulanyjy bir gezek bir gezek web sahypasyna gireninde) has çalt ýüklenýär we web serwerinde az ýük bolýar.

  Resourceserli çeşmeleriň nusgalarynyň ýygyndysy bolan keş, bu çeşmeler ýygy-ýygydan üýtgemeýänligi sebäpli işleýär. Haçan-da brauzer ýerli göçürmäni gaýtadan ulanyp bilse, birikme gurmak we belli bir web sahypasyny ýüklemek üçin wagt tygşytlaýar.

  Keşi netijeli işlemegiň mekiri, web serweri tarapyndan çeşmäniň näçe wagt ygtybarlydygyny we soňky gezek haçan üýtgändigini kesgitlemek üçin iberilýän HTTP keş keşbidir. HTTP protokoly çeşmäniň näçe wagt ygtybarlydygyny bilmegiň ýollaryny berýär. Olardan biri, möhleti gutarýan sözbaşy. Möhleti gutarýan sözbaşy, çeşme nädogry bolan belli bir senäni berýär. Bu nokada ýetensoň, brauzer ýene-de çeşme soraýar.

  Çeşmäniň näçe wagt ygtybarlydygyny bilmegiň ýene bir usuly Maks-Age. Maks ýaşy belli bir senäni bermegiň ýerine çeşmäniň göçürilenden soň näçe wagtdygyny kesgitlän sözbaşynyň möhleti gutarýan sözbaşy ýaly işleýär.

  Şeýle-de bolsa, howpsuz däl HTTP birikmesi boýunça ulanyjynyň özara täsirini talap edýän mazmuna hyzmat etmek, ulanyjynyň maglumatlary ogurlamak howpuna sezewar edýär. Ulanyjylaryň töleg maglumatlarynyň paýlaşylýan ýerindäki tölegler ýaly şahsy maglumatlary nirede we haçan girizýändigini bilmek möhümdir.

  Tomaşaçylara arkaýyn göz aýlamaga mümkinçilik bermek üçin blogçy web sahypasynyň iň täze SSL şahadatnamasynyň bardygyna göz ýetirmeli we URL-leriňiziň we sahypadaky çeşmeleriňiziň hemmesini HTTPS-e geçirmeli.

 2. GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Reflow, resminamanyň bir bölegini ýa-da hemmesini täzeden görkezmek üçin resminamadaky elementleriň pozisiýalaryny we geometriýalaryny täzeden hasaplamak üçin web gözleg prosedurasynyň ady.

  Döredijiler üçin şöhlelenme wagtynyň bahasyny nädip ýokarlandyrmalydygyny we dürli resminama häsiýetleriniň täsirlerine düşünmegi möhümdir. Resminamanyň aýratynlyklary CSS düzgüniniň netijeliligini, dürli stil üýtgemelerini we şöhlelenme wagty DOM çuňlugyny öz içine alýar.

  Köplenç resminamadaky bir elementi görkezmek, esasy elementlerini we oňa eýerýän islendik elementleri görkezmegi talap edip biler.

  Iň köp ulanylýan usullar öz içine alýan alty kategoriýa bölünýär
  sahypa ýüküni optimizirlemegiň dürli taraplary:
  1. Iň täsirli brauzer displeýi: Sahypanyň ýerleşişini gowulandyrmak.
  2. Iň täsirli keşleme: Programmanyň maglumatlaryny we logikasyny tordan tutuşlygyna saklamak.
  3. Jübi enjamlary üçin iň amatly ulanmak: Jübi torlarynyň we ykjam enjamlaryň aýratynlyklary üçin sahypany düzmek.
  4. Gezelençleriň sanyny azaltmak: Seriýa haýyşlarynyň jogap öwrüminiň sanyny azaltmak.
  5. Headokarky haýyşy azaltmak: uploadüklemegiň ululygyny azaltmak.

 3. HTML resminamalarynyň faýl ölçegini azaltmak: Web sahypasynyň web sahypasynyň tejribesini gowulandyrmagyň aç-açan usuly, HTML resminamalarynyň faýl göwrümini azaltmakdyr. Muny etmegiň dürli ýollary bar; bulara gaty gysyş, akupunktura meňzeş ID we synp adynyň üýtgemegi degişlidir.

  HTML, MIME görnüşli tekst/HTML bilen gowşurylanda - programmistlere käbir bellikleri geçirmäge mümkinçilik berýär.
  Mysal üçin, bir programmistiň <Pp> Sanaw elementi </Pp> diýlip görkezilen zatlaryň sanawy bar bolsa, şol programmist <Pp> Sanaw elementini ýazyp biler. Ora-da adatça </q> bilen ýapylýan abzasyň ýerine, diňe <q> abzasymy ulanyp bilerdi.

  Bu usul synagdan geçirildi we ynamly bolup, HTML-de talap edilmeýän HTML, kelle we beden bilen işleýär. Goşmaça bellikleri goýbermek, faýlyň göwrümini azaltmak we kod has kiçi görünmek bilen HTML-ni resmi taýdan saklaýar. Ortaça bir resminamada, bu ýeriň takmynan on-20 göteriminiň üstünlikli tygşytlanandygyny aňladýar.

 4. GYSGAÇA SURATLAR: Surat faýllary, esasan, faýlda ýerleşdirilen goşmaça maglumatlar bilen döredilýär. Mysal üçin, JPEG faýl görnüşi, olary ýazan programmanyň adyny goşmak bilen dürli şekil programmalary tarapyndan ýazylýar. Bu aralykda, PNG şekilleri köplenç şekiliň kodlaşdyryş usulyny üýtgedip kiçeldilip bilner.

  Bu üýtgeşmeler maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolmaz. Diýmek, gysylan şekil gysylmadyk şekil bilen birmeňzeş görünýär, ýöne az baýt ulanýar we az ýer tutýar.

5. Netije

Soňky birnäçe ýylyň içinde web sahypasynyň ortaça ululygy ep-esli artdy we daşarky obýektleriň sany hem şuňa meňzeş köpeldi. Munuň bilen diňe giň zolakly ulanyjylar has çalt ýük görkeziş wagtyny başdan geçirdiler. Dar zolakly ulanyjylar, has haýal ýük görkeziş wagtyny başdan geçirdiler.

Elli-den gowrak daşarky obýekti bolan ýüz web sahypasynyň her elli sanysy bilen, obýektiň üstünden düşmek web sahypasynyň ýüklenmeginde gijä galýar. CSS ulanmak arkaly HTTP isleglerini azaltmak, JavaScript ýa-da CSS faýllaryny birleşdirmek, EO-laryň sanyny azaltmak we grafiki täsirleri CSS-e öwürmek iň möhüm ussatlyga öwrülendigini subut etdi web öndürijiligi optimizatorlary.

Bu usullary ulanmak we sahypa tejribesini optimizasiýa täzeliklerini web sahypasyna girizmek bilen, programmist/awtor web sahypasyndaky tejribe signallaryny gowulaşdyryp biler. Bu, iň möhüm we iň möhüm maksat bolan gysga möhletli we uzak möhletli işlere oňyn täsir eder.

mass gmail